Настоящите Условия за ползване уреждат покупко-продажба на стоки през уебсайт за електронна търговия “Lechiteli.bg” и ползването на рецепти, статии и информация, поместени на същия.

Чрез достъпа до страниците с продукти и рецепти от Интернет портала Лечители  (Lechiteli.bg), находящ се на адрес: www.lechiteli.bg , Вие се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите общи условия и правила за ползване на услугите, предоставяни на нея. В случай, че не сте съгласни с някое или всички условия, моля не ползвайте услугите, предоставяни на интернет-портала  и преустановете достъпа до същия.

I. Отказ от носене на отговорност при самолечение

С ползването на портала със или без изричното приемане на настоящите Общи условия (Условия за ползване) потребителят се съгласява, че няма да прилага продуктите, здравните съвети и рецепти без съвет и/или контрол от страна на специалист лекар/фитотерапевт или друго компетентно медицинско лице. При настъпили здравни последици от т. нар самолечение за потребителя, то той се съгласява, че никой друг освен самият него не носи отговорност за настъпилите, както положителни, така и негативни последици за здравето му. Информацията придружаваща продуктите (козметика, хранителни добавки и др.) в интернет-магазина, статиите, рецептите и съветите от различни специалисти (медицински и немедицински лица), помествани в информационната секция на портала Лечители.бг, имат информативен и чисто новинарски характер. Те целят по-голяма информираност на потребителите при избора на даден продукт и на гражданското общество за новости и нoвини от сферите на научната и алтернативната медицина.

II. Покупко-продажба на стоки

Настоящите Oбщи условия уреждат договорите за покупко – продажба на стоки от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите и при спазване разпоредбите на Закона за електронната търговия,

сключвани между „Сириус ЛБ“ ЕООД, с регистрирация в град София, ЕИК 201468045,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. «Малуша» № 2-8, наричано
по-долу за краткост „Доставчик“, от една страна,

и

от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за
краткост „Потребител“, във връзка със заявяването и закупуването на
предлаганите стоки чрез електронен магазин, находящ се на
от Интернет портала http://lechiteli.bg:

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и
спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен
магазин стоки.

Чл.2. Доставчикът публикува на адрес http://lechiteli.bg

следната потребителска информация:

-описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно
посочената от автора, създателя или производителя ѝ информация;

- продажната цена, с включен ДДС, както и стойността на пощенските, куриерските
или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната
доставка;

-информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

-правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от
договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на
случаите по Закона за защита на потребителите;

-периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;

-минималната продължителност на договора;

-при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;

-всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското
законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на
стоката от Потребителя, както и при изпълнение на договора за покупко-продажба
на стоката.

Чл.3. Договорът с Доставчика за продажба от разстояние се сключва след валидно
подадена заявка от страна на Потребителя. За валидно подадена заявка, по
смисъла на настоящите Общи условия, се счита получената и потвърдена от Доставчика
заявка. С оглед избягване на всякакво
съмнение,
Доставчикът потвърждава заявката чрез телефонно обаждане
до Потребителя на посочения от последния телефонен номер, направено до 3
астрономически часа от получаване на заявката. С обаждането Потребителят, от
своя страна, потвърждава заявката и изричната си воля за закупуване на
посочената в заявката стока.

Чл. 4. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на
предлаганите в http://lechiteli.bg
стоки,
Потребителят трябва да попълни електронната форма на заявката, намираща се на
Интернет адрес – http://lechiteli.bg.  При попълване на
електронната форма на заявката Потребителят е длъжен да предостави изискуемите
и верни данни, както и да ги актуализира в седемдневен срок от тяхната промяна.
Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на попълване на
заявката, са верни, пълни и точни. В случай, че Потребител предостави неверни
данни, подадената заявка се счита за невалидна и Доставчикът не дължи
изпълнение по нея. Преди извършване на изявлението за покупка на стока от
електронния магазин с изпращане на заявката и извършване на плащането по нея,
Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в електронната
форма на заявката.

Чл.5. С акта на подаване на заявка за покупка на стока от електронния магазин
Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита
за обвързан с клаузите им.

Чл.6.
Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на
предлаганите стоки с посещението си на страницата на електронния магазин.
Подаването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на
следните действия: определяне на вида на стоката и потвърждение на вида на
стоката чрез натискане на виртуален бутон “Добави в количката” и/или «Поръчай»,
обозначен под съответната стока. С натискане на иконка, изобразяваща пазарска кошница
и намираща се в дясната страна на страницата на електронния магазин,
Потребителят получава достъп до списък на заявените за покупка стоки, а след
натискане на бутона «Поръчка» получава достъп до електронната форма на
заявката, която попълва с изискуемите данни и с натискане на виртуален бутон за
съгласие с настоящите Общи условия, последвано от определяне на количеството на
стоката и начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на
виртуален бутон “Поръчай”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за
количеството на стоката и начина на плащането й. При извършена заявка
електронният магазин http://lechiteli.bg
уведомява
Потребителя за извършената заявка на посочения от него имейл адрес или чрез
телефонно обаждане от Представител на електронния магазин. При посочени
непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на
заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение
за нейното изпълнение, освен за възстановяване на цената на стоката в случай,
че същата към този момент е частично или изцяло платена. Заявката обвързва
Доставчика от момента на потвърждаване на валидността на заявката чрез изпратен
имейл до Потребителя или от осъществилите контакт Представител на електронния
магазин и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от
потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността
на заявената за покупка стока.

Чл.7. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на
отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Разходите
за доставката на стоката остават за сметка на Потребителя, като размерът им се
определя в зависимост от избрания от Потребителя начин за доставка на стоката,
посочен в електронната форма на заявката.

Чл.8.
Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по
някой от следните начини: наложен платеж, банков път, чрез Paypal или по друг начин,
уговорен между Потребителя и Представител на електронния магазин, находящ се на интернет-адреса: http://lechiteli.bg, като Потребителят се
задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и
пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена,
свързани с нейната доставка.

Чл.9.
Заявената за покупка стока се доставя в подходящи съобразно вида й опаковка и
транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според
обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин http://lechiteli.bg
и
Потребителя, който не може да бъде по-дълъг от 7 календарни дни. В случай, че
срок за доставка не е уговорен между Потребителя и Представител на електронния
магазин, срокът за доставка е посоченият в предходното изречение 7-дневен срок.

Чл.10. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето
лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на
същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или
третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я
документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че
Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или
не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок при
повторно посещение от Представител на Доставчика, последният се освобождава от
задължението си да достави заявената стока и не носи отговорност за
неизпълнение на заявката. Потребителят може да потвърди желанието си да получи
стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на
адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече
нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.11. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт
на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов
представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок
заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите
задължения; да предоставя на Потребителя всяка поискана от него информация,
свързана с покупката и доставката на стоката.

Чл. 12 С акта на подаване на заявка за покупка на стока от електронния магазин
Потребителят изразява „онлайн” съгласие, че при настъпили неблагоприятни последици за здравето на него и трети лица от продукти, закупени от портала Лечители.бг, то отговорност носи само и единствено производителя на дадения медицински или немедицински продукт.

Чл.13. Доставчикът има право:

- да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за
продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица;

- да изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които
Потребителят се е абонирал предварително;

- да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите са
подали или подават заявка за покупка на стоки от електронния магазин http://lechiteli.bg, която може да включва
име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон,
електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се
предоставя при попълване на заявката и всяка друга, която се въвежда или
предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от
доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на
анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва
същата при спазване на Закона за защита на личните данни;

-да изпраща на Потребителя търговски съобщения за стоките и услугите, предлагани
на Портала Лечители.бг на адрес: Lechiteli.bg , за което
Потребителят дава предварителното си съгласие с приемане на настоящите Общи
условия.

Чл.14. Доставчикът:

- полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и
актуална, като Доставчикът не гарантира за нейната достоверност и пълнота в
случаите, когато същата е предоставена от трети лица, включително от лицата,
представляващи автори, създатели или производители на стоките;

- не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както
и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, когато
това се дължи на настъпили или настъпващи обстоятелства извън неговия контрол -
случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа
Интернет и др., без изброяването да е изчерпателно;

- не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем,
навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите,
контрола и волята му;

- доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг
начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от
Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с качествата, посочени и
заявени като такива от авторите, създатели и производители на стоките.
Доставчикът също така не носи каквато и да било отговорност за качеството на
заявените и доставени стоки, произтичащо от характеристиките и функциите на самите
стоки, обусловени от авторите, създателите или производителите им;

- не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или
телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от
материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било
начин посредством него;

- доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет
страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в
потребителския профил електронни препратки;

- не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите,
находящи се на тези Интернет страници и ресурси;

- не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от
използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;

- няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който
Потребителят използва електронния магазин, като не носи отговорност за вреди,
претърпени от трети лица в резултат от действия на Потребители на електронния
магазин, извършени посредством страницата му в Интернет на адрес: http://lechiteli.bg.

Чл.15. Потребителят се задължава:

- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски
адрес за кореспонденция и други данни, изискуеми при попълване на електронната
заявка за покупка на стока от електронния магазин;

- да плати цената на заявената от него стока в срока и по начина, определен в
настоящите Общи условия и на страницата на електронния магазин в Интернет: http://lechiteli.bg;

- да заплати разходите за доставка на заявената за покупка стока по начин и в
срок, определени в настоящите Общи условия и на страницата на електронния
магазин в Интернет: http://lechiteli.bg;

- да получи стоката, като при предаването й прегледа същата внимателно. При
установени видими недостатъци има право да я върне на Доставчика и да му бъде
възстановена цената за нея или да поиска стоката да бъде заменена с нова в
рамките на нов срок за доставка, който тече от датата на отправяне по имейл на
тази претенция до Доставчика;

- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за
всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването
й.

Чл.16. Потребителят има право на:

- достъп в режим онлайн до Доставчика и в частност до страницата на електронния
магазин на адрес: на страницата на електронния магазин в Интернет: http://lechiteli.bg, при спазване на
условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън
контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми
в глобалната мрежа Интернет;

- достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни при попълване на
заявката за покупка на стока от електронния магазин;

- да се откаже от сключения договор и да върне доставената стока в срок от 7 (седем)
дни, считано от датата на получаване на стоката от Потребителя, при спазване
на законовите изисквания в Закона за защита на потребителите и Закона за
задълженията и договорите. Условията за връщане на стоките се публикуват от
Доставчика на адрес: http://lechiteli.bg;

- да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо
платено;

-
има право да получи от Доставчика или от Представител на Доставчика информация,
свързана с направената от него заявка, със стоката, предмет на заявката, и
нейната доставка.

Чл.17. Потребителят се задължава:

- да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяне на искания
за замяна на заявени стоки по реда и условията на Закона за защита на потребителите,
които са публикувани и на уебсайта за електронна търговия: http://lechiteli.bg, като декларира, че се
счита за обвързан с тези ред и условия.

- да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет
етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право
на интелектуална собственост;

- да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито
нарушение при използване на електронния магазин;

- да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само,
да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не
осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители
да използват електронния магазин;

- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни
ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни,
разположени в електронния магазин и по този начин да не създава собствена база
данни в електронен или друг вид;

- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или
група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да
заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към
определена група лица;

- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване от страна на Потребителя на задълженията, посочени в този чл.
16., Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре
достъпа на Потребителя и трети лица до страницата в Интернет на електронния
магазин, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати
ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на
задълженията по този чл. 16. от страна на Потребителя. В тези случаи
Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване
на съответното нарушение.

Чл.18. При неизпълнение от страна на Потребителя на някое от задълженията му,
описани в настоящите Общи условия, Доставчикът може да предприеме действия по отнемане
достъпа му до страницата в Интернет на електронния магазин.

Чл.19. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за
всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и
платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски,
настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с
неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на
българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия,
добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети
Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил
паролата си, при използването на същата.

Чл. 20. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на
отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност
на настоящите Общи условия в тяхната цялост, като отделните недействителни
клаузи ще се считат заместени по право от повелителнито норми на закона.

Чл.21. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра
воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове,
породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително
спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в
договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат
разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

Чл.22. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща,
натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от
Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни,
доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да
бъде възпроизведено.

Чл. 23. За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и
изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

1. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез
своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран
протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или
други материали и ресурси.

2. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

3. лечители.бг/магазин / или «електронен
магазин» е уебсайт за електронна търговия – за продажба на стоки от разстояние,
които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

4. „Потребител” е физическо лице, навършило 18 години и се е съгласило с
настоящите Общи условия.

5. „Нюзлетър/електронен бюлетин” („newsletter”) е редовно дитрибутирана
публикация относно теми, които могат да представляват интерес за абониралия се
за получаването на публикацията.

6. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са
годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки,
предлагани пряко на Потребителя чрез електронния магазин.

7. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество
стока, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци
и такси без разходите за доставка на стоката.

8. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора
обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно
невъзможно.

9. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница,
която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница,
информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

10. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност
от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена
програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична
обработка на данни.

11. „IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер,
асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин,
който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

12. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представлящи пряко
или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или
занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия, за получаването на
които търговски съобщения Потребителят е дал своето изрично предварително
съгласие с приемането на настоящите Общи условия.

13. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет
етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи,
изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail),
препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и
пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или
добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат
квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на
системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или
предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване
нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи,
извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като
престъпление или административно нарушение по българското законодателство или
по друго приложимо право.

Чл. 24. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика,
който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като
изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място
съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между
Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението
заявка за покупка на стока.

Чл. 25. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство в Република България.