Тиквата е едно от най-полезните природни творения, не само защото се намира на границата между плода и зеленчука. Комбинацията от фибри, минерали и витамини, които тиквата съдържа, е впечатляваща, твърди проф. Донка Байкова, диетолог във факултета по обществено здраве на Медицинския университет. В нея има и целулоза, която е представител на неразтворимите фибри, и пектин, който е разтворим. Целулозата понижава холестерола, включително лошия, редуцира триглицеридите. Пектинът пък контролира нивото на кръвната захар.

 

Минералният комплекс в тиквата е уникален – калций, който пази от остеопороза, достатъчно желязо, което осигурява добро кръвотворене, магнезий, подобряващ сърдечния тонус и нормализиращ кръвното. Фосфорът поддържа във форма костите и ставите, идеален е срещу стрес и пази нервната система от пренатоварване.

Богатото съдържание на мед, цинк и кобалт пък стимулират кръвотворенето. Това са минерали със силно антиоксидантно действие, които повишават имунната защита. Кобалтът осигурява устойчивост на организма срещу вредните въздействия на околната среда – радиация, температурни аномалии.

 

Семките са богати на белтъчини, 50 г заместват 100 г месо

 

Семките на тиквата са не по-малко полезни от самия плод, твърдят специалистите от Асоциация Здравна Алтернатива (АЗА). Те са богати на белтъчини и затова вегетарианците могат да заместват с тях месото. 50 г семки са равностойни на 100 г чисто месо. Те са с високо съдържание на селен – микроелемент с мощно антиоксидантно действие, който се използва при хипофункция на щитовидната жлеза.

Тиквеното семе  съдържа и омега-3 мастни киселини, които са разновидност на жизненоважните (ненаситени) киселини, които свалят нивото на холестерола. Те поддържат мембраната на клетките, което ги прави по-устойчиви и като цяло повишава защитните сили на организма. Затова тиквените семки може да се използват като средство за поддържане на имунитета и профилактика на грип и други бактериални и вирусни инфекции. Този ефект може да се постигне чрез приемане на олио от тиквено семе, получено чрез студено пресоване.

 

Тиквените семки са профилактично средство срещу простатит, аденом на простатата. Те стимулират и потентността.

 

Полезните вещества в тиквените семки подхранват мозъка и стимулират функциите му. Препоръчват се при усилена умствена дейност по време на обучение. Полезни са и за възрастните. Тиквените семки са едно от най-добрите средства срещу чревни паразити. Не съдържат токсични вещества и нямат странични ефекти.

 

tikva Ва­ня Па­на­йо­то­ва, Плов­див

Аро­мат­на­та ме­ка част на тик­ва­та е бо­га­та на раз­лич­ни ви­та­ми­ни. Тя съ­дър­жа на пър­во мяс­то ас­кор­би­но­ва ки­се­ли­на (та­ка не­об­хо­ди­ми­я на всич­ки ни ви­та­мин С), ко­я­то ни спа­ся­ва от есен­ни­те прос­ту­ди. В нея има и ви­та­ми­ни от гру­па­та В – те се спра­вят не са­мо с умо­ра­та, раз­д­раз­ни­тел­ност­та и без­съ­ни­е­то. Те­зи ви­та­ми­ни по­доб­ря­ват със­то­я­ни­е­то и на ко­жа­та, и на ко­са­та ни. Про­дъл­жа­ва­ме с ви­та­ми­ни­те А и Е, пре­че­щи на ста­ре­е­не­то, как­то и ви­та­мин К, кой­то вли­яе на съ­сир­ва­е­мост­та на кръв­та. Дру­ги­те зе­лен­чу­ци почти не съ­дър­жат ви­та­мин К. Но тик­ва­та съ­дър­жа и още един, мно­го ряд­ко сре­щан ви­та­мин – ста­ва ду­ма за ви­та­мин Т, кой­то по­ма­га за ус­во­я­ва­не­то на теж­ка хра­на и не поз­во­ля­ва зат­лъс­тя­ва­не. Мо­же би за­то­ва ди­е­то­ло­зи­те та­ка нас­то­я­тел­но пре­по­ръч­ват тик­ва. То­зи зе­лен­чук съ­дър­жа и мно­го же­ля­зо – то да­ва до­бър цвят на ли­це­то и ве­се­ло нас­т­ро­е­ние.
Смя­та се, че тик­ве­ни­ят сок по­ма­га на мъ­же­те за под­дър­жа­не на сек­су­ал­ния то­нус. А ние пре­по­ръч­ва­ме да консумират и по­ве­че тик­ве­ни сем­ки.
ТИКВАТА ПОМАГА ПРИ БЕЗСЪНИЕ

За какво е полезна тиквата

Ста­нис­ла­ва Стан­ко­ва, Со­фия

Тя е по­лез­на при дос­та болести, при то­ва се­ри­оз­ни. Пре­по­ръч­ва се нап­ри­мер на хо­ра със сър­деч­носъ­до­ви за­бо­ля­ва­ния. Бла­го­да­ре­ние на ви­со­ко­то си съ­дър­жа­ние на ка­лий тик­ва­та по­доб­ря­ва ра­бо­та­та на сър­це­то, ук­реп­ва кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве и пре­мах­ва ото­ци­те. И още:
При бо­лес­ти на бъб­ре­ци­те и пи­коч­ния ме­хур се при­гот­вя ле­кар­с­т­во от тик­ве­ни сем­ки и ко­но­пе­но се­ме. Ето как: стри­ва се по ед­на ча­ша от два­та ви­да се­ме­на, смес­ват се и към тях пос­те­пен­но се до­ли­ват 3 ча­ши го­ре­ща во­да. По­лу­че­на­та смес се пре­цеж­да доб­ре и се по­лу­ча­ва “мля­ко”. Пие се през де­ня, под­с­ла­де­но с мед или за­хар.
При без­съ­ние се пре­по­ръч­ва да се пие тик­вен сок ве­чер, или пък от­ва­ра от тик­ва с мед.
При ек­зе­ма и из­га­ря­ния, при об­ри­ви и пъп­ки на­ло­же­те ме­ка­та част от тик­ва на за­сег­на­ти­те мес­та.
Хо­ра, на ко­и­то им се на­ла­га да сто­ят дъл­го вре­ме пра­ви през де­ня, мо­гат да по­мог­нат на стъ­па­ла­та си, ка­то ги на­ма­жат с ка­ши­ца от пряс­на тик­ва.
Тик­ве­ни­те сем­ки са приз­на­то сред­с­т­во за про­гон­ва­не на глис­ти­те.

ТИКВЕНАТА СУПА ТОПИ КИЛОГРАМИ

Ястия от тиква

Стеф­ка Рай­ко­ва, По­мо­рие

От тик­ва мо­гат да се при­гот­вят мно­го, и то вкус­ни, яс­тия. Ние ви пред­ла­га­ме две ре­цеп­ти:
Тик­ве­на су­па. Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти: един ки­лог­рам тик­ва, ед­на гла­ва лук, 3 су­пе­ни лъ­жи­ци зех­тин, един ли­тър зе­лен­чу­ков бул­ьон, 100 г тик­ве­ни сем­ки, сол и чер­вен пи­пер. Най-нап­ред из­чис­те­те и на­ре­же­те на ед­ро гла­ва­та кро­мид лук. След то­ва из­чис­те­те тик­ва­та и на­ре­же­те на куб­че­та ме­ка­та част. Сло­же­те зех­ти­на да се заг­рее в тен­д­же­ра­та и ле­ко за­пър­же­те лу­ка и тик­ва­та в не­го. На­лей­те бул­ьо­на и ос­та­ве­те всич­ко да ври на ба­вен огън в про­дъл­же­ние на 20 ми­ну­ти. След то­ва мо­же­те да па­си­ра­те със­тав­ки­те от су­па­та до със­то­я­ние на пю­ре. До­ба­ве­те сол­та и чер­ве­ния пи­пер. От­дел­но за­пър­же­те тик­ве­ни­те сем­ки, но без маз­ни­на. На­лей­те су­па­та в чи­ни­и­те, до­ба­ве­те по още мал­ко зех­тин и по­си­пе­те от­го­ре из­пър­же­ни­те тик­ве­ни сем­ки.
Го­веж­до ме­со с тик­ва и чер­ве­но ви­но. Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти: 750 г го­веж­до ме­со, 250 г лук, не­лю­тив, 200 г ме­ка­та част от тик­ва, ва­ре­на, 3 су­пе­ни лъ­жи­ци то­пе­но мас­ло, сол, млян че­рен пи­пер, по­ло­вин ча­ша бул­ьон от куб­че, ед­на ча­ша чер­ве­но ви­но и 4 су­пе­ни лъ­жи­ци сме­та­на. Из­чис­те­те и на­ре­же­те лу­ка, а пар­че­та­та ва­ре­на тик­ва па­си­рай­те, най-доб­ре на гев­гир (ед­ро си­то). Заг­рей­те раз­то­пе­но­то мас­ло и за­пър­же­те от две­те стра­ни пар­чен­ца­та ме­со. До­ба­ве­те и ле­ко за­пър­же­те и лу­ка. Под­со­ле­те и сло­же­те че­рен пи­пер на вкус. До­ба­ве­те бул­ьо­на и чер­ве­но­то ви­но и ос­та­ве­те яс­ти­е­то да се за­ду­ша­ва един час. След то­ва до­ба­ве­те сме­та­на­та и па­си­ра­на­та тик­ва. Сло­же­те пак да зав­ри и под­п­ра­ве­те със сол и че­рен пи­пер.